امید که سالِ پیشِ رو، برایمان بهتر باشد از امسال و سال‌هایی که گذشت.
207337